Sõiduplaani muutmine

 

Sõiduplaani muutmine (avalduse vorm)

Sõiduplaani näidisvorm

Liiniloa ja sõiduplaani kinnitamisega seotud dokumentide läbivaatamise tasu tasumisega seotud info on uuendamisel.

 

Mida peab arvestama  kommertsliiniveo teenuse osutamisel

Alus: Ühistranspordiseadust (kehtib alates 01.10.2015)

·         Liiniluba ja kinnitatud sõiduplaan tõendavad vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil vedaja esitatud veotingimustel.

·         Liinivedu ja tasu eest korraldatav sõitjatevedu, mis on oma laadilt võrreldav liiniveoga on ÜTS §-s 40 nimetatud dokumentita keelatud.

·         Tasulisel sõitjateveol, välja arvatud kuni üheksa istekohaga sõiduautoga ühenduse tegevusloa alusel teostataval tasulisel sõitjateveol, kasutatava sõiduki parempoolsel välisküljel peab olema nähtav vedaja nimi või kaubamärgiseaduse § 5 tähenduses õiguskaitset omav vedajale kuuluv või talle lepingu alusel kasutada antud kaubamärk. Liiniveol kasutataval ühissõidukil peab nähtaval kohal olema ka liini number ja nimetus.

·         Kommertsliiniveo hinna kehtestab vedaja.

·         Kommertsliiniveol võib vedaja anda sõidusoodustusi, kuid neid vedajale ei hüvitata.

·         Vedaja on kohustatud teenuse hinnatõusust teavitama bussiliiniveo puhul maakonnaliinil vähemalt ühes vastavas piirkonnas enamlevinud ajalehes, liini alg- ja lõpp-punktis ning ühissõidukis nähtaval kohal vähemalt kümme päeva enne hinnatõusu.

·         Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. Nimetatud kategooriate sõitjate tasuta vedu vedajale ei hüvitata.

·         Liiniveo alustamisest ja sõiduplaani muutmisest teatamine kommertsliiniveol

o   Kui vedaja soovib sõiduplaani muuta, peab ta sellekohase taotluse esitama vähemalt 90 päeva enne kavandatava muudatuse jõustumist.

o   Maakonnaliiniveol on vedaja kohustatud veo alustamisest või muudatuse tegemisest sõiduplaanis teavitama kõiki asjaomaseid omavalitsusüksusi vähemalt kümme päeva ette.

·         Vedaja veokohustus liiniveol

o   Liiniloa veotingimuste muutmist võib taotleda pärast kahe aasta möödumist ajast, kui liiniluba välja anti või veotingimusi muudeti.

·         Vedaja, kellele on enne käesoleva seaduse jõustumist antud liiniluba, peab kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates esitama ja avaldama veotingimused, millega ta seda liini teenindab.

 

·         Varem sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjas olnud sõitja ja sõidukijuhi õigused ning kohustused on toodud eelnõusse või on reguleeritud võlaõigusseadusega.

 

·         Liinioa andja teeb ostuse liiniloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta teatavaks 30 päeva jooksul pärast kõigi Ühistranspordiseaduse § 46 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist. Kui liiniloa taotluse mentlemiseks on vaja koguda lisaandmeid, võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.